Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này bao gồm thông tin quan trọng về dữ liệu cá nhân của bạn và chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ.
Cập nhật lần cuối: 11 tháng 8, 2023

Giới thiệu

Chính sách bảo mật này (“Chính sách”) mô tả “Dữ liệu cá nhân” mà chúng tôi thu thập về bạn, cách chúng tôi sử dụng nó, quyền và lựa chọn của bạn và cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi về các thực tiễn bảo mật của chúng tôi. ”

Radom”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”, “chúng tôi” có nghĩa là thực thể, Radom Pay Limited, chịu trách nhiệm thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân theo Chính sách Bảo mật này.

“Dữ liệu cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng và có thể bao gồm thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi và chúng tôi thu thập về bạn, chẳng hạn như khi bạn tham gia với Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: địa chỉ IP, thông tin thiết bị).

“Dịch vụ” có nghĩa là các sản phẩm mà Radom chỉ ra được bảo hiểm bởi Chính sách này. “Dịch vụ kinh doanh” là Dịch vụ do Radom cung cấp cho các thương nhân (“Người dùng Doanh nghiệp”), những người trực tiếp và gián tiếp cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân “Khách hàng cuối” liên quan đến các hoạt động kinh doanh của chính Người dùng Doanh nghiệp đó.

Tùy thuộc vào ngữ cảnh, “bạn” có nghĩa là Khách hàng cuối, Đại diện hoặc Khách truy cập:

 • Khi bạn giao dịch với Người dùng Doanh nghiệp (ví dụ: khi Khách hàng cuối mua sản phẩm từ người bán sử dụng Radom Checkout để thanh toán) nhưng không kinh doanh trực tiếp với Radom, chúng tôi gọi bạn là “Khách hàng cuối”.
 • Khi bạn quản lý tài khoản đã đăng nhập vào Dịch vụ Doanh nghiệp của Radom hoặc được tuyển dụng thay mặt cho thương nhân, chúng tôi gọi bạn là “Đại diện”.
 • Khi bạn truy cập trang web www.radom.network mà không đăng nhập hoặc bạn liên lạc với Radom, chúng tôi gọi bạn là “Khách truy cập”. (ví dụ: bạn liên hệ với Radom để yêu cầu thêm thông tin vì bạn đang cân nhắc trở thành người sử dụng sản phẩm của chúng tôi).

1. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và sử dụng

Chúng tôi có thể thu thập thông tin để cá nhân hóa, cải thiện, bảo vệ và tiếp tục vận hành Dịch vụ. Chúng tôi có thể yêu cầu, thu thập và/hoặc hiển thị một số Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Việc thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi phụ thuộc vào việc bạn đang hoạt động với tư cách là Khách hàng cuối, Đại diện hoặc Người dùng Doanh nghiệp và các dịch vụ khác nhau của chúng tôi.

Ví dụ: nếu bạn là Người dùng Doanh nghiệp, bạn có thể cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi để thu thập và nâng cao các dịch vụ như tên công ty và hình ảnh được sử dụng trên Thanh toán cho Khách hàng Cuối, nhưng nếu bạn là Khách hàng cuối mua hàng hóa và dịch vụ từ Người dùng Doanh nghiệp sử dụng Dịch vụ của Radom để thanh toán, loại Dữ liệu Cá nhân thu thập từ chính bạn có thể khác nhau.

“Dữ liệu đặt hàng” như được sử dụng trong Chính sách bảo mật này bao gồm Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng Cuối và có thể bao gồm: tên, địa chỉ email, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ ví ERC-20, thương nhân, số tiền mua, tiền tệ/mã thông báo mua hàng, ngày mua.

1.1 Khách hàng cuối

Radom cung cấp Dịch vụ Doanh nghiệp cho Người dùng Doanh nghiệp của chúng tôi (ví dụ: xử lý thanh toán tiền điện tử thông qua thanh toán trực tuyến hoặc xử lý rút tiền ví cho những Người dùng Doanh nghiệp đó). Chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân theo các điều khoản trong thỏa thuận của chúng tôi với Người dùng Doanh nghiệp và hướng dẫn hợp pháp của Người dùng Doanh nghiệp (ví dụ: khi chúng tôi xử lý thanh toán cho Người dùng Doanh nghiệp vì bạn đã mua sản phẩm từ họ).

Người dùng Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đảm bảo rằng quyền riêng tư của Khách hàng cuối của họ được tôn trọng, bao gồm đảm bảo tiết lộ thích hợp về việc thu thập và sử dụng dữ liệu xảy ra liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của họ. Nếu bạn là Khách hàng cuối, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật hoặc thông báo của Người dùng Doanh nghiệp mà bạn chọn làm ăn để biết thông tin liên quan đến các thực tiễn, lựa chọn và kiểm soát quyền riêng tư của họ.

Radom chỉ thu thập Dữ liệu Cá nhân từ Khách hàng cuối trong quá trình thanh toán thay mặt cho Người dùng Doanh nghiệp.

a. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về Khách hàng cuối
 • Dữ liệu đặt hàng. Là Khách hàng cuối, khi bạn thực hiện thanh toán cho Người dùng Doanh nghiệp bằng dịch vụ xử lý thanh toán tiền điện tử của chúng tôi, chúng tôi sẽ nhận được Dữ liệu Đơn hàng. Thông tin chính xác mà chúng tôi nhận được sẽ khác nhau tùy thuộc vào dữ liệu mà Người dùng Doanh nghiệp yêu cầu từ bạn.
b. Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu Khách hàng cuối
 • Người dùng doanh nghiệp. Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Đơn hàng của bạn để cung cấp cho Người dùng Doanh nghiệp Dữ liệu Cá nhân của bạn trên ứng dụng/bảng điều khiển của chúng tôi. Chúng tôi không cung cấp Dữ liệu Đơn hàng cho bất kỳ ai khác ngoài Người dùng Doanh nghiệp và Đại diện mà họ đã ủy quyền sử dụng ứng dụng thay mặt Doanh nghiệp của họ.
 • Thông tin ẩn danh. Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu theo cách ẩn danh và không phân biệt đối xử để hiểu rõ hơn về việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập dữ liệu xung quanh địa chỉ IP để hiểu rõ hơn về Dịch vụ của chúng tôi.
 • Quảng cáo của người dùng doanh nghiệp. Nếu bạn đã mua hàng, chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với Người dùng Doanh nghiệp đó liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ của chúng tôi và Người dùng Doanh nghiệp đó có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để tiếp thị và quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ của riêng họ, tuân theo các điều khoản của chính sách bảo mật của họ. Vui lòng xem lại chính sách bảo mật của thương nhân của bạn để tìm hiểu thêm, bao gồm quyền của bạn trong việc ngừng sử dụng Dữ liệu Cá nhân của họ cho mục đích tiếp thị.
 • Chúng tôi không sử dụng, bán hoặc chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng Cuối để tiếp thị hoặc quảng cáo của chúng tôi, hoặc để tiếp thị và quảng cáo của các bên thứ ba không phải là Người dùng Doanh nghiệp mà bạn đã giao dịch hoặc cố gắng giao dịch.

1.2 Đại diện

Để cung cấp Dịch vụ Doanh nghiệp, chúng tôi có thể thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân từ Đại diện của Người dùng Doanh nghiệp (ví dụ: thương nhân).

a. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về Đại diện
 • Thông tin kinh doanh. Nếu bạn đăng ký và/hoặc đăng nhập vào ứng dụng, bạn có thể nhập Dữ liệu Cá nhân như tên doanh nghiệp, logo và địa chỉ email liên hệ của bạn.
 • Thông tin lời mời. Nếu bạn là quản trị viên của Người dùng Doanh nghiệp, tức là bạn là quản trị viên của tài khoản Tổ chức, chúng tôi có thể thu thập thông tin về đồng nghiệp mà bạn mời sử dụng ứng dụng trong trường hợp bạn thêm họ làm người dùng. Thông tin về đồng nghiệp của bạn sẽ bao gồm tên và địa chỉ email hoặc địa chỉ ví của họ.
b. Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đại diện

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Đại diện để cung cấp Dịch vụ Doanh nghiệp cho Người dùng Doanh nghiệp có liên quan.

 • Thông báo lời mời. Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Đại diện để cung cấp Dịch vụ mà bạn (hoặc Người dùng Doanh nghiệp mà bạn liên kết) đã yêu cầu.

  Trong trường hợp Đại diện đóng vai trò quản trị viên mời Đại diện khác tham gia ứng dụng, chúng tôi sẽ yêu cầu địa chỉ email của người được mời thông báo cho họ về quyền truy cập, vai trò và quyền của họ.
 • Thông báo dịch vụ. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi cho bạn thông tin quan trọng về Dịch vụ của chúng tôi và liên lạc với bạn qua email, thông qua ứng dụng, Telegram, Slack hoặc ứng dụng tin nhắn văn bản khác (“Tin nhắn”) (trong phạm vi bạn cho phép chúng tôi làm như vậy) và chúng tôi có thể thu thập thông tin liên quan đến các thông tin liên lạc đó, chẳng hạn như xác nhận khi bạn mở email, đọc Tin nhắn hoặc nhận thông báo push. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

  Bạn có thể hủy đăng ký nhận một số tin nhắn này bằng cách gửi email cho chúng tôi tại contact@radom.network, mặc dù chúng tôi có quyền liên hệ với bạn khi chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết.
 • Thông báo thanh toán. Các đại diện có các quyền cần thiết và đã chọn nhận thông báo qua email sẽ nhận được thông báo về các sự kiện Đơn hàng, bao gồm thanh toán mới, đăng ký và hủy bỏ, v.v.

1.3 Khách truy cập trang web

Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân của Khách truy cập (những người không phải là Khách hàng cuối hoặc Đại diện).

a. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về Khách truy cập

Khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ nhận được Dữ liệu Cá nhân từ việc bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc thông qua thông tin phân tích.

 • Các hình thức. Khi bạn chọn điền vào biểu mẫu trên Trang web hoặc trên các trang web của bên thứ ba có quảng cáo của chúng tôi (ví dụ: LinkedIn hoặc Twitter), chúng tôi sẽ thu thập thông tin có trong biểu mẫu (ví dụ: thông tin liên hệ của bạn và thông tin khác về câu hỏi của bạn liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi). Chúng tôi cũng có thể liên kết một địa điểm với chuyến thăm của bạn.
b. Cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Khách truy cập
  • Đính hôn. Khi Khách truy cập điền vào biểu mẫu hoặc tham gia vào các cuộc khảo sát, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin để liên hệ và tham gia vào các cuộc trò chuyện để trả lời các câu hỏi và bài gửi của bạn.
  • Phân tích. Chúng tôi có thể sử dụng cookie của bên thứ ba, chẳng hạn như Google Analytics, để theo dõi lưu lượng truy cập trang web và nhắm mục tiêu người dùng, giúp chúng tôi phân tích cách bạn sử dụng trang web của Radom. Bạn có thể chọn không tham gia bằng cách đặt trình duyệt của mình để từ chối một số hoặc tất cả cookie của bên thứ ba hoặc được thông báo khi một trang web cố gắng đặt cookie trong trình duyệt của bạn. Nếu bạn chọn tắt cookie trong trình duyệt của mình, bạn vẫn có thể sử dụng trang web Radom, nhưng khả năng sử dụng một số tính năng có thể bị ảnh hưởng.
   Bấm ở đây để biết thêm thông tin về cách chọn không tham gia theo dõi Google Analytics.

  2. Thông tin khác mà chúng tôi thu thập và sử dụng

  Chúng tôi có thể thu thập thông tin kỹ thuật và sử dụng, chẳng hạn như địa chỉ IP được sử dụng để kết nối máy tính của bạn với Internet, số lượng và tần suất khách truy cập vào ứng dụng và người dùng Dịch vụ. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu này dưới dạng tổng hợp, nghĩa là, như một thước đo thống kê hoặc dưới các hình thức ẩn danh khác, nhưng không theo cách nhận dạng cá nhân bạn. Loại dữ liệu này cho phép chúng tôi và các bên thứ ba được chúng tôi ủy quyền tìm ra tần suất các cá nhân sử dụng các phần của Dịch vụ.

  Thông tin tổng hợp

  Chúng tôi thu thập thông tin thống kê về cách người bán sử dụng Dịch vụ (“Thông tin tổng hợp”). Một số thông tin này có nguồn gốc từ Dữ liệu Cá nhân. Thông tin thống kê này không phải là Dữ liệu Cá nhân và không thể được gắn lại với bạn, Tài khoản của bạn, trình duyệt web của bạn.

  Sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

  Sau đây là cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn:

  • Để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi theo hợp đồng của bạn với chúng tôi và cung cấp cho bạn thông tin và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu.
  • Để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý và/hoặc quy định nào có thể áp dụng.
  • Để cập nhật cho bạn về những thay đổi đối với Dịch vụ của chúng tôi.
  • Là một phần trong nỗ lực liên tục của chúng tôi để đảm bảo sự an toàn và bảo mật của Dịch vụ của chúng tôi.
  • Để quản lý Dịch vụ của chúng tôi và cho các hoạt động nội bộ, chẳng hạn như khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, thống kê và mục đích khảo sát; để cải thiện Dịch vụ của chúng tôi và đảm bảo rằng chúng được trình bày hiệu quả nhất.
  • Để cho phép bạn tham gia vào các khía cạnh tương tác của Dịch vụ của chúng tôi nếu bạn muốn.
  • Để thông báo cho bạn về các mặt hàng và dịch vụ tương tự khác mà chúng tôi cung cấp.

  3. Truyền dữ liệu quốc tế

  Dịch vụ của chúng tôi được vận hành chủ yếu ở Vương quốc Anh và những người nhận tiết lộ dữ liệu được mô tả trong Chính sách bảo mật này ở Vương quốc Anh và các nơi khác trên thế giới. Chúng tôi sẽ tuân thủ các yêu cầu pháp lý và sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn để bảo vệ dữ liệu xuyên biên giới.

  4. Lưu giữ dữ liệu cá nhân

  Chúng tôi giữ thông tin của bạn không lâu hơn mức cần thiết cho việc xử lý. Khoảng thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin phụ thuộc vào mục đích mà chúng tôi thu thập và sử dụng và/hoặc theo yêu cầu để tuân thủ luật hiện hành.

  5. Quyền bảo vệ dữ liệu của bạn

  Bạn có thể từ chối gửi thông tin thông qua Dịch vụ, trong trường hợp đó chúng tôi có thể không cung cấp một số dịch vụ nhất định cho bạn. Bạn có quyền truy cập thông tin chúng tôi có về bạn, tuân theo luật liên quan. Bạn có thể thực hiện quyền truy cập của mình theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu của bạn khi không còn cần thiết hoặc tuân theo nghĩa vụ pháp lý mà Radom phải tuân theo. Bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ contact@radom.network, bạn có thể yêu cầu chúng tôi không liên hệ với bạn vì lý do tiếp thị.

  EEA và Vương quốc Anh: Cư dân của Khu vực Kinh tế Châu Âu (“EEA”) và Vương quốc Anh có thể liên hệ với chúng tôi như được mô tả dưới đây để thực hiện các quyền của họ trong phạm vi của Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR).

  Quyền riêng tư của California: Luật pháp California cho phép người dùng là cư dân California yêu cầu và nhận được từ chúng tôi mỗi năm một lần, miễn phí, danh sách các bên thứ ba mà chúng tôi đã tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của họ (nếu có) cho mục đích tiếp thị trực tiếp của họ trong năm dương lịch trước đó, cũng như các loại Dữ liệu Cá nhân được tiết lộ cho các bên đó. Nếu bạn là cư dân California và muốn yêu cầu thông tin này, vui lòng gửi yêu cầu của bạn qua email đến contact@radom.network.

  6. Cập nhật Chính sách bảo mật

  Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian để phản ánh, ví dụ, những thay đổi đối với thực tiễn của chúng tôi hoặc vì các lý do hoạt động, pháp lý hoặc quy định khác. Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn thông báo hợp lý về những thay đổi đó. Chúng tôi có thể làm như vậy thông qua thông báo nổi bật trong Dịch vụ hoặc đến địa chỉ email đã ghi của bạn và nếu luật pháp yêu cầu, chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý của bạn hoặc cho phép bạn từ chối các thay đổi đó.

  7. Liên hệ với chúng tôi

  Để biết thêm thông tin về thực tiễn bảo mật của chúng tôi, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc nếu bạn muốn khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại contact@radom.network